Tình hình, kết quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Công an tỉnh
Sáu tháng đầu năm 2019, trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, nhất là giữa Mỹ - Trung Quốc ngày càng trực diện và quyết liệt hơn, tác động đến an ninh, phát triển kinh tế toàn cầu; cùng với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghiệp mới…Trên địa bàn tỉnh Bình Phước tình hình KT-CT-XH ổn định, TTAT xã hội được giữ vững, tuy nhiên, dư luận trong nhân dân thì tình hình tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt vẫn còn xảy ra trên một số lĩnh vực công tác trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; của Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước về công tác PCTN, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh PCTN đối với công tác bảo vệ an ninh ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành 06 văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN. Đồng thời tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo PCTN, LP Công an tỉnh năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổng hợp kết quả báo cáo các chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Phước; ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an qua đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh Bình Phước; công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an và Công an tỉnh trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Phước, Báo Bình Phước, chuyên mục An ninh Bình Phước trong năm kỳ phát sóng liên tiếp và công khai thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh để nhân dân biết, kịp thời phản ánh thông tin về biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ, nhằm chấn chỉnh, xử lý sai phạm, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

BÊN CẠNH ĐÓ, ĐÃ CHỦ ĐỘNG ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHỮNG, TIÊU CỰC

- Ban hành Công văn số 928/CAT-PX03, ngày 10/12/2018 chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước”; Kế hoạch số 123/KH-CAT-PX15, ngày 23/8/2018 của Công an tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN trong CAND; tổ chức Hội nghị công tác chính trị tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội; thông báo gương người tốt việc tốt trong Công an tỉnh để góp phần động viên, khích lệ tinh thần CBCS hăng hái thi đua lập thành tích trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

- Phát động CBCS tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có “6 điều Bác Hồ dạy CAND”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm tết Kỷ Hợi 2019… qua đó kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, góp phần khích lệ, động viên CBCS thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Ban hành Công văn số 608/CAT-PX01, ngày 3/5/2019 về việc triển khai Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy Công an tỉnh “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Công văn số 68/CAT-PX01, ngày 17/01/2019 về việc rà soát công tác quy hoạch năm 2019.

- Tổ chức công khai tình hình sử dụng xăng dầu năm 2018 và lập dự trù phân bổ xăng dầu năm 2019; thông báo công khai trước cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; minh bạch trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; mua sắm tài sản; công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng phương tiện xăng dầu; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; trong công tác quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ... góp phần phòng ngừa tham nhũng. Kịp thời triển khai các văn bản mới về định mức tiêu chuẩn đến các đơn vị biết thực hiện. Xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách, giao dự toán ngân sách và thông báo dự toán chi đảm bảo TTATGT năm 2019 cho Công an cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện nghiêm Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Thông tư số 55/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong CAND; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/05/2007 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Qua đó chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Thực hiện Công văn số 2030/X05-P7, ngày 23/10/2018 của Thanh tra Bộ Công an và Công văn số 3303/UBND-NC, ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 1541/CAT-PX01, ngày 03/10/2018 về việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ sung lý lịch và kê khai tài sản năm 2018. Qua đó đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức cho CBCS thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả về Công an tỉnh theo quy định. Kết quả: 100 % CBCS thuộc diện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập đã tiến hành kê khai đúng quy định, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã tiến hành công khai bản kê khai tài sản thu nhập của CBCS trước tập thể để giám sát. Qua thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-CAT-PV01, ngày 28/01/2019 về việc kiện toàn ban điều hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh, thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 sau khi Bộ Công an có kế hoạch triển khai thực hiện. Tiếp nhận, giải quyết 16 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh gồm: 06 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 07 thủ tục thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS CAND”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh tiến hành thanh tra đặc biệt trên các tuyến đường quốc lộ, các tuyến đường trên địa bàn các huyện, thị xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy trình công tác và điều lệnh CAND đối với 18 đơn vị Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc lĩnh vực hình sự, ma túy; điều tra giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện tiêu cực, tham nhũng xảy ra. Duy trì trực duy trì đường dây nóng điện thoại nóng 24/24h mỗi ngày.

- Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 621, 622/QĐ-ĐU, ngày 25/4/2019 kiểm tra Ban Chấp hành Đảng bộ phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và công tác quản lý, sử dụng thẻ đảng, thẻ ngành trong CAND. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện sai phạm xảy ra.

BÊN CẠNH CÔNG TÁC PCTN TRONG NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH LUÔN CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. TỔNG SỐ VỤ ÁN TRONG KỲ: 03 VỤ - 03 BỊ CAN. TRONG ĐÓ:

* Kỳ trước chuyển qua: 02 vụ - 02 bị can.

- Vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra ngày 23/9/2013 tại Công an xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Bị can Nguyễn Thế Hùng, sinh năm: 1964; HKTT: thôn 4, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Thiệt hại 60.000.000đ, thu hồi 60.000.000đ.

- Vụ “Nhận hối lộ” xảy ra năm 2018 tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bù Gia Mập. Bị can Phạm Thanh Quốc, sinh năm: 1986; HKTT: Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; thiệt hại 74.000.000 đồng, thu hồi 74.000.000 đồng.Hình ảnh minh họa
* Khởi tố mới: 01 vụ - 01 bị can. Vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2011-2017 tại phòng Tài chính kế hoạch huyện Bù Đăng. Bị can Trần Hồng Hà. Nghề nghiệp: cán bộ công chức, đảng viên. HKTT: thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (thiệt hại 1.768.693.744đ, thu hồi 2.009.285.983đ)

* Kết quả xử lý: 01 vụ - 01 bị can. Chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra ngày 23/9/2013 tại Công an xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Bị can Nguyễn Thế Hùng.

Hiện đang tiếp tục điều tra 02 vụ - 02 bị can và 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Kết quả trên cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác đấu tranh PCTN, LP trong lực lượng Công an tỉnh. Tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo PCTN, LP năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình dư luận về tham nhũng; chủ động giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong công tác đấu tranh PCTN, LP; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa gắn với việc thực hiện nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (Công an tỉnh có 01 trường hợp không nhận hối lộ với số tiền 10 triệu đồng được Bộ Công an biểu dương, đ/c Hoàng Văn Thương, trưởng Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú); công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng và từng bước nâng cao hiệu quả. Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng (trong kỳ đã khởi tố mới 01 vụ, 01 bị can). Từ đó cho thấy công tác đấu tranh PCTN tiếp tục đạt kết quả, kịp thời có biện pháp răn đe, giáo dục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định nhằm ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực xảy ra, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh. 

BÊN CẠNH NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PCTN, LP CỦA CÔNG AN TỈNH VẪN CÒN NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC, ĐÓ LÀ:

- Việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, thiếu quyết liệt; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN chưa cao nên hiệu quả của công tác này còn hạn chế. 

- Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, các vụ việc tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán, đơn thư là chủ yếu, còn việc phát hiện tham nhũng qua công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an còn rất hạn chế, chưa tương xứng với tình hình xã hội quan tâm…

ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PCTN, LP TRONG THỜI GIAN TỚI, XIN ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐÓ LÀ:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản quy định của pháp luật về công tác PCTN để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch, chương trình đề ra.

Nâng cao vai trò tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm Cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải thật sự nêu gương đi đầu trong việc thực hiện các quy định về PCTN, LP; 

Tổ chức tổng kết công tác PCTN năm 2019, đồng thời tổ chức họp Ban chỉ đạo Tổng kết công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND năm 2019, triển khai nhiệm vụ PCTN năm 2020. 

2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN trên các báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình... đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động sức mạnh của nhân dân vào trong công tác đấu tranh PCTN, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”. Bám sát và triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Luật và các văn bản hướng dẫn Luật PCTN; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để làm tốt công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu ba độ tuổi và có sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

4. Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng; giải quyết kịp thời tố cáo và tiến hành kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tham nhũng và công khai kết quả xử lý tổ chức đảng, đảng viên, CBCS có 1iên quan đến tham nhũng. Thường xuyên tổ chức nắm tình hình dư luận về tiêu cực, tham nhũng để xác minh, làm rõ, kịp thời xử lý sai phạm; duy trì hoạt động thanh tra đặc biệt; tổ chức trực và xử lý kịp thời thông tin phản ánh về tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động TTKS giao thông và các lĩnh vực khác, đề xuất xử lý nghiêm vi phạm xảy ra.

5. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng đã phát hiện. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản theo chỉ thị, thông tư của Bộ; triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm (ngân hàng, tài chính, đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên...). Chủ động phân loại, phân công, phân cấp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, không để kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

LÊ HỮU LƯU
Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 2043
  • Trong tuần: 31 855
  • Tất cả: 6231897
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: congan@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc https://congan.binhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này