Làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng
Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, suốt 85 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta có nhiều thuận lợi từ kết quả đạt được của 30 năm đổi mới, nhưng vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nguy cơ, tác động trực tiếp tới sự ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời đảm bảo tính đúng đắn, sáng tạo, sáng suốt trong mọi chủ trương, đường lối, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo. Muốn vậy, một mặt Đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của mình, mặt khác cần phải quyết liệt đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Để hoàn thành sứ mệnh trên, theo chúng tôi cần tập trung quyết liệt một số nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tăng cường giáo dục toàn Đảng giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn. Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, kiên quyết đập tan mọi mưu đồ của các thế lực thù địch đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.


Lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân.

Mục tiêu của các thế lực thù địch là bằng mọi thủ đoạn tìm cách phá hoại, làm suy yếu, từng bước làm cho Đảng ta tự biến chất, tự chuyển hóa, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, thiết lập ở nước ta chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo mô hình các nước phương Tây. Do đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định sự nghiệp cách mạng, xét về cả trước mắt và lâu dài.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở các vùng chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cốt lõi là công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, trong đó cơ bản nhất là phải bảo vệ vững chắc cơ sở tư tưởng - chính trị, bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, nguyên tắc hoạt động của Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng…

Giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang (LLVT); xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất, quyết định đến phương hướng chính trị, bản chất giai cấp công nhân, nội dung phương thức hoạt động và mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo cho Đảng luôn nắm chắc mọi nguồn lực, lãnh đạo chặt chẽ, xây dựng LLVT tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có đủ sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Xây dựng tổ chức bộ máy Quân đội nhân dân theo hướng cân đối giữa các quân, binh chủng, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng thường trực và lực lượng động viên. Tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, cơ động, có sức mạnh chiến đấu cao... Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục điều chỉnh, bố trí lực lượng, tăng cường cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu, ưu tiên hiện đại hóa cho lực lượng an ninh, tình báo và Cảnh sát cơ động...

Tăng cường cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, vạch trần bản chất phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Hiện nay, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hoá” LLVT đã trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt. Nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh này là ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” “phi đảng hóa” LLVT; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận, cán bộ chính trị trong LLVT có đủ phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn, nhạy bén về chính trị, sắc sảo về lý luận để phản bác, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái phản động của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa” LLVT.

Các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chú trọng đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, dự báo và phân tích đánh giá đúng tình hình để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý, điều hành sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội… 

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và quyền làm chủ của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng như thực hiện một trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó, ủy thác, là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, chúng ta có đủ cơ sở và niềm tin vững chắc vào những thắng lợi tiếp theo.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long,
 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND

  Nguồn: cand.com.vn
Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1406
  • Trong tuần: 33 150
  • Tất cả: 6393820
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: congan@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc https://congan.binhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này